شرکت مهندسی سبزاندیشان صنعت در اردیبهشت ماه 1389 به ثبت رسیده و از آن زمان تا بحال به صورت تخصصی به امر مطالعات امکانسنجی یا تهیه طرح های توجیهی پرداخته است.