• مشتری مداری
 • گوش دادن صحیح، دقیق و مؤثر به خواسته های مشتریان
 • پاسخگویی مناسب و سریع به نیازمندیهای آنان
 • قیمت گذاری پایین تر از سطح بازار
 • مراعات مشتریان و شرایط آنان
 • سرعت عمل در انجام و تحویل کارها
 • گارانتی مادام العمر طرح های توجیهی جهت پذیرش در ارگانهای مختلف
 • شفافیت و صداقت در گفتار و عمل
 • رعایت اصول حرفه ای و قانونی
 • بهره وری و بهبود مداوم فرایندهای کاری
 • بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شونده
 • نتیجه گرایی و قبول مسئولیتهای کاری
 • ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان
 • اشتغالزایی
 • رعایت اکید احترام و تکریم مشتریان