Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

طرح توجیهی تولید بیوگازوئیل به صورت PDF

طرح توجیهی تولید بیوگازوئیل به صورت PDF

طرح توجیهی  و مطالعات امکان سنجی تولید بیوگازوئیل با ظرفیت 300000لیتر در روز  به صورت PDF در 63 صفحه

 

شامل فهرست

مقدمه

معرفی محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی تکنولوژِ و روش تولید و مقایسه با سایر کشورها

نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

براوردهای حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه و ....

میزان مواد اولیه

منطقه مناسب

تامین نیروی انسانی

تاسیسات و زیربنا

حمایت های اقتصادی و بازرگانی

پارامترهای مالی

تحلیل

ظرفیت طرح      300000 لیتر در روز

زمین    6000مترمربع

اشتغالزایی    35 نفر

سرمایه ثابت مجموع     83600میلیون ریال

سرمایه در گردش    59000میلیون ریال

طرح توجیهی  و مطالعات امکان سنجی تولید بیوگازوئیل با ظرفیت 300000لیتر در روز  به صورت PDF در 63 صفحه