Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

طرح توجیهی تولید پروفیلUPVC با فرمت PDF

طرح توجیهی تولید پروفیلUPVC با فرمت PDF

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیلUPVC با ظرفیت 5500تن در سال با فرمت PDF در 59 صفحه

امروزه بحث جلوگيري از هدر رفتن انرژي، يكي از مواردي است كه در توليد محصولات جديد در نظر گرفته

مي شود. در اين راستا هدر رفتن انرژي در ساختمان ها نيز عامل مهمي به شمار مي رود كه در كشور ما نيز در

چند سال اخير مورد توجه بوده است و در نتيجه آن صنايع محصولاتي با قابليت حفظ انرژي رو به گسترش

مي باشند.

يكي از طر ح هاي ملي تلقي م ي گردد. بحث استفاده از اين صنعت در ايران، قبل U.P.V.C توليد پروفيلهاي

از انقلاب نيز مطرح بوده است و گا م هاي كوچكي نيز در اين زمينه برداشته شده بود ولي متاسفانه به عنوان

يك صنعت نو و مدرن به آن نگريسته نشده و فقط به صورت پراكنده در بعضي نقاط مورد استفاده قرار گرفته

است.

از دلايل كم توجهي به اين محصول م ي توان عدم شناخت مصرف كننده و عرضه محصولات غير استاندارد و

را نام برد كه بدين دلايل متاسفا نه اين صنعت در كشور ما نتوانسته جايگاهي (U.P.V.C) با كيفيت پائين

مناسب براي خود پيدا كند. يكي از مشكلات بزرگ كشور ما در حال حاضر هدر رفتن مقدار زيادي انرژي در

تمامي فعاليتها و بخصوص در بخش ساختمانها مي باشد. از دلايل اصلي هدر رفتن انرژي در ساختما ن ها

مي توان استفاده از در و پنجر ه هاي نامناسب را نام برد .

 

ظرفیت طرح       5500تن در سال

اشتغالزایی     68نفر

زمین   15000مترمربع

سرمایه ثابت     119668 میلیون ریال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیلUPVC با ظرفیت 5500تن در سال با فرمت PDF در 59 صفحه