Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی فرآوري روده گوسفند (هنگ) با فرمت PDF با ظرفیت 180000 عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید داروهای دامی (قرص و پودر نئومایسین سولفات) با فرمتPDF با ظرفیت 1000تن قرص و پودر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید داروهای دامی با فرمتPDFبا ظرفیت 270میلیون عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه تولید خوراک دام با فرمتPDF با ظرفیت 18800تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی اولیه خوراک دام و طیور با فرمتPDF با ظرفیت 24000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خوراک دام غنی سازی شده (به وسیله ی میکروارگانیزم های عامل تثبیت پروتئین تک سلولی)با استفاده از مواد زائد کشاورزی با فرمتPDFبا ظرفیت 2000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خوراک دام از باگاس(2) با فرمتPDF با ظرفیت 20هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی خوراک دام از ضایعات کشاورزی با فرمتPDFبا ظرفیت 144000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خوراک دام از پوست تازه پسته و ضايعات كشاورزی با فرمتPDFبا ظرفیت 15000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی خوراک دام از پساب كارخانجات الكل سازی با فرمتPDFبا ظرفیت 20هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد خوراک دام از باگاس با فرمتPDFبا ظرفیت 4000تن در سال

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خوراك دام از باگاس به صورتWORDبا ظرفیت 20هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی ایجاد مرکز جمع اوری شیر خام گاو با فرمت PDF با ظرفیت 100تن در روز

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه تولید پودر سیر با گرید دامی با ظرفیت 300تن در سال با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر خون به صورتWORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پودر خون با ظرفیت حدود 700تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام با ظرفیت تولیدی 500تن با فرمت PDF