Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دوچرخه طبی با فرمتPDF با ظرفیت 7000 دستگاه در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دهکده سلامت شهرکرد با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دهان شویه به صورتWORDبا ظرفیت80 تن و100000 لیتر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستگاه محرک ماهیچه قلب با فرمتPDFبا ظرفیت 200 دستگاه در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستگاه جنين ياب با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دارو بر پایه ید با فرمتPDF با ظرفیت 360تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکلت سنجی تولید چسب طبی با فرمتPDF با ظرفیت 10میلیون قطعه چسب زخم کمک های اولیه و چسب اكسيد روي : ١٠ ميليون رول و چسب ضد درد : ٦ ميليون قطعه و چسب روماتيسم : ١٨ ميليون قطعه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تیشو با فرمت PDF با ظرفیت 3000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پیچ و مهره های داخل استخوان مفصل های مصنوعی با فرمت PDF با ظرفیت 20تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی با ظرفیت 34/4تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پستانك بچه با ظرفیت تولید 1میلیون عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث بیمارستان 400 تختخوابی به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باند و گاز پزشکی با فرمت PDF با ظرفیت 10تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید باند و گاز پزشکی WORD با ظرفیت 091789حلقه باند352656جعبه گاز روغنی 44845 هزار گاز استریل

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید باند ارتوپدی با فرمت PDF با ظرفیت 80000000 عدد باند

100,000ريال

این طرح توجیهی تولید اتانول، الکل طبی ( مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب PDF و در 63 صفحه

100,000ريال

مطالعات پیش امکان سنجی فنی اقتصادی توليد اتانول از ملاس با ظرفیت تولید 1،000،000 لیتر اتانول در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات پیش امکان سنجی فنی اقتصادی تولید ابزار پزشکی با فرمت PDF