این شرکت از طریق شرکتهای همکار، عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی را پشتیبانی میکند. بنابراین در صورت نیاز به مهر و امضاء طرح های توجیهی، قادر به تأمین مهر و امضاء عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با رتبه های الف-1، الف-2، الف-3 و ب-1، ب-2، ب-3 و ج-1، ج-2، ج-3 میباشیم.